5x Entity Inner Tube 700x32-48c Schrader Valve Hybrid/City/Urban